نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم

  • Title: نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم
  • Author: Ian P. Watt John Halperin Raymond Williams David Daiches Jon Stallworthy David Lodge Jesse Matz Arnold Kettle
  • ISBN: 9789644483455
  • Page: 171
  • Format: Paperback
[PDF] نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم | by ✓ Ian P. Watt John Halperin Raymond Williams David Daiches Jon Stallworthy David Lodge Jesse Matz Arnold Kettle - نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم,

[PDF] نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم | by ✓ Ian P. Watt John Halperin Raymond Williams David Daiches Jon Stallworthy David Lodge Jesse Matz Arnold Kettle - نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم,

  • [PDF] نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم | by ✓ Ian P. Watt John Halperin Raymond Williams David Daiches Jon Stallworthy David Lodge Jesse Matz Arnold Kettle
    171Ian P. Watt John Halperin Raymond Williams David Daiches Jon Stallworthy David Lodge Jesse Matz Arnold Kettle
نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم